Synonyms

Rhymes with Arthritis

  • arvanitis
  • phlebitis
  • petraitis
  • moraitis
  • mazaitis
  • whitis

How do you pronounce arthritis?

Pronounce arthritis as ɑrθˈraɪtɪs.

US - How to pronounce arthritis in American English

UK - How to pronounce arthritis in British English