Synonyms

Rhymes with Osmosis

  • neurofibromatosis
  • endometriosis
  • actinomycosis
  • tuberculosis
  • atherosclerosis
  • osteoporosis
  • asbestosis
  • kocis

How do you pronounce osmosis?

Pronounce osmosis as ˌɔzˈmoʊsɪs.

US - How to pronounce osmosis in American English

UK - How to pronounce osmosis in British English