Synonyms and Antonyms for orotund

1. orotund (adj.)

ostentatiously lofty in style

Synonyms: Antonyms:

2. orotund (adj.)

(of sounds) full and rich

Synonyms: Antonyms:
x