Synonyms and Antonyms for oligospermia

1. oligospermia (n.)

insufficient spermatozoa in the semen

Synonyms: Antonyms:
x