Synonyms
Antonyms
Etymology

1. nonentity

noun. ['nɑːˈnɛntəti'] the state of not existing.

Etymology

  • entity (English)
  • non- (English)
  • non (Latin)

Rhymes with Nonentity

  • identity

2. nonentity

noun. ['nɑːˈnɛntəti'] a person of no influence.

Etymology

  • entity (English)
  • non- (English)
  • non (Latin)