Synonyms and Antonyms for nomadic

1. nomadic (adj.)

migratory

Synonyms: Antonyms:
x