Synonyms
Antonyms
Etymology

1. moss

noun. ['ˈmɔs'] tiny leafy-stemmed flowerless plants.

Etymology

 • mos (Middle English (1100-1500))
 • mos (Old English (ca. 450-1100))

Rhymes with Moss

 • criss-cross
 • vandross
 • hot-cross
 • chandross
 • recross
 • lacrosse
 • la-crosse
 • lacross
 • exhausts
 • emboss
 • chavous
 • across
 • stauss
 • sloss
 • schloss
 • pross
 • ploss
 • kross
 • krausse
 • krause
 • kloss
 • gloss
 • fross
 • dross
 • cross
 • cros
 • closs
 • clauss
 • bross
 • bloss

4. moss-grown

adjective. overgrown with moss.

Synonyms

Antonyms