Antonyms

Rhymes with Lighten Up

 • closeup
 • strupp
 • trupp
 • stupp
 • schrupp
 • schlup
 • lay-up
 • krupp
 • grupp
 • yup
 • sup
 • shupp
 • schupp
 • ruppe
 • rupp
 • pup
 • knupp
 • hupp
 • cupp
 • cup
 • chupp
 • bupp
 • upp

4. lighten

verb. ['ˈlaɪtən'] make more cheerful.

Synonyms

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • light (English)
 • leoht (Old English (ca. 450-1100))

6. lighten

verb. ['ˈlaɪtən'] reduce the weight on; make lighter.

Synonyms

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • light (English)
 • leoht (Old English (ca. 450-1100))

7. up

adverb. ['ˈʌp'] spatially or metaphorically from a lower to a higher position.

Synonyms

Etymology

 • upp (Old English (ca. 450-1100))

9. up

verb. ['ˈʌp'] raise.

Antonyms

Etymology

 • upp (Old English (ca. 450-1100))

10. up

adjective. ['ˈʌp'] getting higher or more vigorous.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • upp (Old English (ca. 450-1100))