Synonyms and Antonyms for knavish

1. knavish (adj.)

marked by skill in deception

Synonyms: Antonyms:
x