Synonyms and Antonyms for interstratify

1. interstratify (v.)

arrange rocks in alternating strata

Synonyms: Antonyms:
x