Synonyms and Antonyms for honeylike

1. honeylike (adj.)

resembling honey

Synonyms: Antonyms:
x