Synonyms
Antonyms

1. hakeem

noun. ['hɑːˈkiːm'] a Muslim physician.

Antonyms

Rhymes with Hakeem

 • chromakalim
 • sephardim
 • hapoalim
 • downstream
 • upstream
 • sarofim
 • ibrahim
 • haradim
 • extreme
 • supreme
 • maxime
 • vadim
 • stream
 • scream
 • rodime
 • regime
 • redeem
 • rahim
 • raheem
 • pezim
 • passim
 • joaquim
 • joachim
 • esteem
 • daelim
 • basim
 • avrim
 • agleam
 • steam
 • scheme