Synonyms
Antonyms

Rhymes with Gravy

 • mccravy
 • dunlaevy
 • halevi
 • cravey
 • wavy
 • tavy
 • tavie
 • pavey
 • navy
 • lavy
 • lavie
 • lavi
 • lavey
 • havey
 • davy
 • davie
 • davey
 • cavey
 • avi
 • avey

How do you pronounce gravy?

Pronounce gravy as ˈgreɪvi.

US - How to pronounce gravy in American English

UK - How to pronounce gravy in British English