Synonyms
Antonyms

1. goddamn

adjective. ['ˌgɑːˈdæm'] used as expletives.

Synonyms

Antonyms

Rhymes with Goddamn

  • amsterdam
  • goddam
  • potsdam
  • rotterdam
  • westerdam

3. goddamn

adverb. ['ˌgɑːˈdæm'] extremely.

Synonyms

Antonyms