Featured Games

2. geminate

noun. (ˈdʒɛmənət, ˈdʒɛməˌneɪt) A doubled or long consonant.
Synonyms
Etymology
geminate (English)

3. geminate

verb. (ˈdʒɛmənət, ˈdʒɛməˌneɪt) Arrange in pairs.

4. geminate

verb. (ˈdʒɛmənət, ˈdʒɛməˌneɪt) Occur in pairs.

5. geminate

verb. (ˈdʒɛmənət, ˈdʒɛməˌneɪt) Arrange or combine in pairs.
×