Synonyms and Antonyms for frap

1. frap (v.)

make secure by lashing

Synonyms: Antonyms:

2. frap (v.)

take up the slack of

Synonyms: Antonyms:
x