Synonyms for exorbitantly

1. exorbitantly (adv.)

to an exorbitant degree

Synonyms: