Synonyms for epithelioma

1. epithelioma (n.)

a malignant tumor of the epithelial tissue

Synonyms:
x