Synonyms
Etymology

Rhymes with Leukemia

  • hypoglycemia
  • academia
  • jeremia
  • euphemia
  • bulemia
  • bohemia
  • uremia
  • geremia
  • anemia
  • femia

How do you pronounce leukemia?

Pronounce leukemia as luˈkimiə.

US - How to pronounce leukemia in American English

UK - How to pronounce leukemia in British English

How do you spell leukemia? Is it lukemia ?

A common misspelling of leukemia is lukemia