Synonyms for envenom

1. envenom (v.)

add poison to

Synonyms:

2. envenom (v.)

cause to be bitter or resentful

Synonyms: