Synonyms and Antonyms for envenom

1. envenom (v.)

add poison to

Synonyms: Antonyms:

2. envenom (v.)

cause to be bitter or resentful

Synonyms: Antonyms: