Synonyms and Antonyms for enshrine

1. enshrine (v.)

enclose in a shrine

Synonyms: Antonyms:

2. enshrine (v.)

hold sacred

Synonyms: Antonyms:
x