Synonyms and Antonyms for elvish

1. elvish (adj.)

usually good-naturedly mischievous

Synonyms: Antonyms: