Synonyms and Antonyms for edify

1. edify (v.)

make understand

Synonyms: Antonyms: