Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Dysplasia

  • hyperplasia
  • australasia
  • euthanasia
  • anastasia
  • fantasia
  • austrasia
  • malaysia
  • eurasia
  • aphasia

How do you pronounce dysplasia?

Pronounce dysplasia as ˌdɪˈspleɪʒə.

US - How to pronounce dysplasia in American English

UK - How to pronounce dysplasia in British English