Synonyms for dynamize

1. dynamize (v.)

make (a drug) effective

Synonyms:

2. dynamize (v.)

make more dynamic

Synonyms: