Synonyms and Antonyms for demonize

1. demonize (v.)

make into a demon

Synonyms: Antonyms:
x