Synonyms and Antonyms for deify

1. deify (v.)

exalt to the position of a God

Synonyms: Antonyms:

2. deify (v.)

consider as a god or godlike

Synonyms: Antonyms: