Synonyms for apotheose

1. apotheose (v.)

deify or glorify

Synonyms: