Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Croak

 • provoke
 • misspoke
 • stroke
 • revoke
 • invoke
 • stoke
 • spoke
 • snoke
 • smoke
 • smoak
 • schroeck
 • schmoke
 • laroque
 • larocque
 • evoke
 • droke
 • croke
 • cloke
 • cloak
 • broke
 • bloke
 • baroque
 • awoke
 • yolk
 • yoke
 • yoak
 • wouk
 • wolk
 • woke
 • szoke

2. croak

verb. ['ˈkroʊk'] make complaining remarks or noises under one's breath.

Etymology

 • croken (Middle English (1100-1500))

3. croak

verb. ['ˈkroʊk'] utter a hoarse sound, like a raven.

Antonyms

Etymology

 • croken (Middle English (1100-1500))

4. croak

noun. ['ˈkroʊk'] a harsh hoarse utterance (as of a frog).

Antonyms

Etymology

 • croken (Middle English (1100-1500))