Synonyms
Antonyms

1. creaky

adjective. ['ˈkriːki'] of or pertaining to arthritis.

Rhymes with Creaky

 • koninklijke
 • toshiki
 • squeaky
 • siddiqi
 • micciche
 • dashiki
 • sneaky
 • iniki
 • freaky
 • yeakey
 • leaky
 • leakey
 • kiki
 • geeky
 • cheeky

2. creaky

adjective. ['ˈkriːki'] having a rasping or grating sound.

Synonyms

Antonyms