Synonyms
Antonyms
Etymology

1. chevron

noun. ['ˈʃɛvrən, ˈʃɛvrɑːn'] an inverted V-shaped charge.

Etymology

 • chevron (French)

Rhymes with Chevron

 • aequitron
 • agouron
 • altron
 • certron
 • chemetron
 • cyclotron
 • electron
 • elektron
 • enron
 • eron
 • interferon
 • interferon
 • invitron
 • milacron
 • negatron
 • nephron
 • oxymoron
 • phototron
 • solitron
 • tebuthiuron

How do you pronounce chevron?

Pronounce chevron as ˈʃɛvrən.

US - How to pronounce chevron in American English

UK - How to pronounce chevron in British English

2. chevron

noun. ['ˈʃɛvrən, ˈʃɛvrɑːn'] V-shaped sleeve badge indicating military rank and service.

Etymology

 • chevron (French)