Synonyms and Antonyms for bonk

2. bonk (v.)

hit hard

Synonyms: Antonyms:
x