Synonyms for blastospheric

1. blastospheric (adj.)

of or relating to a blastula

Synonyms: