Synonyms for blastemal

1. blastemal (adj.)

of or relating to blastemata

Synonyms:
x