Synonyms for bethink

1. bethink (v.)

cause oneself to consider something

Synonyms:

2. bethink (v.)

consider or ponder something carefully

Synonyms: