Synonyms and Antonyms for bedizen

2. bedizen (v.)

decorate tastelessly

Synonyms: Antonyms: