Synonyms and Antonyms for bastardly

1. bastardly (adj.)

born out of wedlock

Synonyms: Antonyms:

2. bastardly (adj.)

of no value or worth

Synonyms: Antonyms:
x