Synonyms and Antonyms for bantam

1. bantam (adj.)

very small

Synonyms: Antonyms:

2. bantam (n.)

any of various small breeds of fowl

Synonyms: Antonyms: