Synonyms for arthropodan

1. arthropodan (adj.)

of or relating to invertebrates of the phylum Arthropoda

Synonyms: