Synonyms and Antonyms for apolune

1. apolune (n.)

apoapsis in orbit around the moon

Synonyms: Antonyms: