Synonyms
Antonyms
Etymology

1. apoapsis

noun. (astronomy) the point in an orbit farthest from the body being orbited.

Synonyms

 • point of apoapsis
 • apojove
 • celestial point
 • aposelene
 • orbit
 • aphelion
 • celestial orbit
 • apolune

Antonyms

 • perihelion
 • perilune
 • perigee
 • periapsis
 • perijove
 • periselene

Etymology

 • apo- (English)
 • apsis (English)

Featured Games

Synonym.com