Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Anaesthesia

  • french-polynesia
  • micronesia
  • polynesia
  • indonesia
  • anesthesia
  • magnesia
  • tunisia
  • rhodesia
  • amnesia
  • elysia

How do you pronounce anaesthesia?

Pronounce anaesthesia as ˌænɪsˈθiˌʒiə.

US - How to pronounce anaesthesia in American English

UK - How to pronounce anaesthesia in British English