Synonyms
Antonyms
Etymology

1. hypothermia

noun. ['ˌhaɪpəˈθɝːmiːə'] subnormal body temperature.

Etymology

 • hypo- (English)
 • ὑπο- (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Hypothermia

 • academia
 • anemia
 • arrhythmia
 • bermea
 • bohemia
 • bulemia
 • bulimia
 • calamia
 • euphemia
 • femia
 • flammia
 • geremia
 • hermia
 • hypoglycemia
 • ischemia
 • islamiya
 • jeremia
 • lamia
 • leukemia
 • lumia