Synonyms and Antonyms for alchemize

1. alchemize (v.)

alter (elements) by alchemy

Synonyms: Antonyms: