Synonyms and Antonyms for alchemise

1. alchemise (v.)

alter (elements) by alchemy

Synonyms: Antonyms:
x