Synonyms and Antonyms for advise

2. advise (v.)

inform (somebody) of something

Synonyms: Antonyms: