Synonyms for spokeswoman

1. spokeswoman (n.)

a female spokesperson

Synonyms: