Synonyms for slush

1. slush (v.)

make a splashing sound

Synonyms:

2. slush (v.)

spill or splash copiously or clumsily

Synonyms:

3. slush (n.)

partially melted snow

Synonyms: