Synonyms for slosh

1. slosh (v.)

walk through mud or mire

Synonyms:

2. slosh (v.)

spill or splash copiously or clumsily

Synonyms:

3. slosh (v.)

make a splashing sound

Synonyms: