Synonyms for singularize

1. singularize (v.)

distinguish as singular

Synonyms: